Kliknite i Provjerite stanje bodova:

PROVJERA STANJA BODOVA

Newsletter

Upišite se na mailing listu i putem e-maila primajte obavijesti.

Pratite nas na Facebooku

Obrada podataka

<?php

//if(!$this->hlp->db){$this->hlp->db = JFactory::getDBO();}$db=$this->hlp->db;
$db=JFactory::getDBO();

$sql="insert into pri_komora_promjene (id,ime,prezime,z_int_ustanova,z_ustanova,z_datum,z_odjel,z_odjel_dod,z_prim_mjesto,adresa_rada,z_post_broj,mjesto_rada,z_fax,z_mob,z_tel,vlasnik_privatno,predhodna_zaposlenja,godine_staza,vss,u_tijeku,datum_zavrsetka,mjesto_zavrsetka,broj_dokumenta,s_ustanova, datum_promjene)
values(
'{$_POST["fid"]}', '{$_POST["fime"]}', '{$_POST["fprezime"]}','{$_POST["pintustanova"]}',
'{$_POST["pustanova"]}', case when '{$_POST["pdatumzap"]}' = '00.00.0000.' then null else '{$_POST["pdatumzap"]}' end, '{$_POST["podjel"]}','{$_POST["podjel_dod"]}','{$_POST["pprim_mjesto"]}',
'{$_POST["padresa"]}', '{$_POST["pposta"]}', '{$_POST["pmjesto"]}',
'{$_POST["pfax"]}', '{$_POST["pmobitel"]}', '{$_POST["ptelefon"]}',
'{$_POST["ppriv"]}', '{$_POST["ppovijest"]}', '{$_POST["pstaz"]}',
'{$_POST["sstupanj"]}', '{$_POST["sstudij"]}', case when '{$_POST["sdatum"]}' = '00.00.0000.' then null else '{$_POST["sdatum"]}' end,
'{$_POST["smjesto"]}', '{$_POST["sbroj"]}', '{$_POST["sustanova"]}', now() )"; 

$db->setQuery($sql);
$result = mysql_query($sql) or die( mysql_error() );$sql="update pri_komora_clanovi CL
set
CL.drzavljanstvo = '{$_POST["fdrzava"]}',
CL.nacionalnost = '{$_POST["fnacional"]}',
CL.adresa = '{$_POST["fulica"]}',
CL.mjesto = '{$_POST["fposta"]}',
CL.tel = '{$_POST["ftelefon"]}',
CL.mob = '{$_POST["ffax"]}',
CL.fax = '{$_POST["fmobitel"]}',
CL.email = '{$_POST["femail"]}'
where
CL.id= '{$_POST["fid"]}'";
$db->setQuery($sql);
$result = mysql_query($sql) or die( mysql_error() );


$sql="update pri_komora_clanovi_skolovanje SK
set
SK.ostalo_clanstvo = '{$_POST["sclanstvo"]}'
where SK.id = '{$_POST["fid"]}'";

$db->setQuery($sql);
$result = mysql_query($sql) or die( mysql_error() );

echo "Podaci su zapisani u bazu ili zaprimljeni na daljnju obradu. Hvala!";
?>

Ponedjeljak, 17 Prosinac 2012

Obrazac promjene podataka

<?php $user =& JFactory::getUser(); ?>

<?php


 if(!$this->hlp->db){$this->hlp->db = JFactory::getDBO();}$db=$this->hlp->db;

$query2 = "SELECT US.id as id, CONCAT(LI.polje,' | ',US.naziv ) AS ustanova, intU.interna_ustanova FROM pri_komora_ustanove US
LEFT OUTER JOIN pri_komora_liste LI ON US.podrucno_vijece=LI.id
left outer join (select interna_ustanova from pri_komora_clanovi_zaposlenje where ID =(select id from pri_komora_clanovi where member_id ='{$user->username}')) intU on intU.interna_ustanova= intU.interna_ustanova
WHERE US.status = 1
ORDER BY podrucno_vijece, naziv "; 

 $res = mysql_query($query2) or die( mysql_error() );
while($row = mysql_fetch_array($res)){ 
    $listaUstanova = $listaUstanova . '<option value="'.$row[id].'"';
      if($row[interna_ustanova] == $row[id]){
        $listaUstanova = $listaUstanova . 'selected="selected"';
      }
    $listaUstanova = $listaUstanova .">".$row[ustanova]."</option>";
 } 


$sql="SELECT CL.id, CL.ime, CL.prezime, CL.spol,replace(date_format(CL.datum_rodjenja, '%d.%m.%Y.'), '00.00.0000.','-') as datum_rodjenja, CL.mjesto_rodjenja,CL.jmbg, CL.oib, CL.ime_oca, CL.ime_majke,CL.djevojacko_prezime,CL.drzavljanstvo, CL.nacionalnost, CL.adresa,MJ.mjesto as mjesto,MJ.zupanija, CL.mjesto as post_broj,CL.tel,CL.fax, CL.mob, CL.email, CLP.interna_ustanova as z_int_ustanova, CLP.ustanova as z_ustanova, date_format(CLP.datum_zaposlenja, '%d.%m.%Y.') as z_datum,CLP.odjel as z_odjel, CLP.odjel_dod as z_odjel_dod, CLP.adresa as adresa_rada, CLP.mjesto as z_post_broj, USMP.mjesto as mjesto_rada, CLP.fax as z_fax, CLP.mob as z_mob, CLP.tel as z_tel, CLP.vlasnik_privatno,CLP.predhodna_zaposlenja, CLP.godine_staza, SK.sss, SK.vss, SK.u_tijeku,date_format(SK.datum_zavrsetka, '%d.%m.%Y.') as datum_zavrsetka,SK.mjesto_zavrsetka, SK.broj_dokumenta, SK.ustanova as s_ustanova, SK.strucni_ispit, date_format(SK.strucni_ispit_datum, '%d.%m.%Y.') as strucni_ispit_datum, SK.strucni_ispit_mjesto, SK.ostalo_clanstvo FROM pri_komora_clanovi CL left outer join pri_komora_mjesta MJ on CL.mjesto = MJ.id left outer join pri_komora_clanovi_zaposlenje CLP on CL.id = CLP.id left outer join pri_komora_ustanove US on CLP.interna_ustanova = US.id left outer join pri_komora_mjesta USM on US.mjesto = USM.id left outer join pri_komora_mjesta USMP on CLP.mjesto = USMP.id left outer join pri_komora_clanovi_skolovanje SK on CL.id = SK.id WHERE CL.STATUS <> -1
 and member_id='{$user->username}'" ;

$db->setQuery($sql);
 $result = mysql_query($sql) or die( mysql_error() );

$row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC);

$intustanova = $row['z_int_ustanova'];

$intodjel = $row['z_odjel']; function ispisiOdjele($mojOdjel){ $boxOdjela = " "; $listaodjela = array( "89"=>"NEPRIMALJSKO RADNO MJESTO", "71"=>"RAĐAONICA", "72"=>"RODILIŠTE", "74"=>"PATOLOGIJA TRUDNOĆE/PERINATOLOGIJA", "76"=>"GINEKOLOŠKA OPERACIJA", "77"=>"GINEKOLOGIJA", "84"=>"GINEKOLOŠKA INTEZIVNA","85"=>"PLANIRANJE OBITELJI","78"=>"POLIKLINIKA", "80"=>"GINEKOLOŠKA AMBULANTA","82"=>"PATRONAŽNA SLUŽBA","87"=>"OSTALA PRIMALJSKA MJESTA", ); foreach($listaodjela as $key => $value){ if ($mojOdjel == $key) { $boxOdjela .= "<option value='$key' selected='selected'>$value</option>\n"; } else { $boxOdjela .= "<option value='$key'>$value</option>\n"; } } echo $boxOdjela; }

?> 

Opći podaci

Ime      
Prezime Spol
Datum rođenja Mjesto rođenja
JMBG *nije obavezno OIB *obavezno
Ime oca Ime majke
Djevojačko prezime    
Državljanstvo Nacionalnost
Ulica i broj Mjesto
Županija Poštanski broj
Telefon Fax
Mobitel E-mail

Podaci o zaposlenju

    
Naziv uvedene ustanove
*Ukoliko se ustanova vašeg zaposlenja ne nalazi na ponuđenoj listi uvedenih ustanova, podatke o neuvedenoj ustanovi možete unijeti u ponuđena polja neuvedenih ustanova
Naziv neuvedene ustanove
Datum zaposlenja
Primaljsko radno mjesto (Da/Ne)
Odjel na kojem radite
Dodatni upis odjela
Ulica i broj Poštanski broj
Mjesto Fax
Mobitel Telefon
Vlasnik privatne prakse Da Ne
Prijašnja zaposlenja te datum zapošljavanja i prekida radnog odnosa
Ukupno radnog staža

Podaci o školovanju

Obrazovanje / srednja stručna sprema
(navedite ono što piše na svjedodžbi)
Podaci o završetku najvišeg stupnja obrazovanja
(navedite ono što piše na svjedodžbi)
Studij u tijeku
(navedite ime studija, godinu upisa i na kojoj se godini studija nalazite)
Datum završetka najvišeg stupnja obrazovanja
Mjesto završetka najvišeg stupnja obrazovanja
Broj dokumenta
(Klasa i ur.broj.)
Obrazovna ustanova
Broj uvjerenja o položenom stručnom ispitu
Datum uvjerenja Mjesto polaganja
Članstvo u stručnim domaćim i stranim udruženjima/Komorama

* Dajem suglasnost za prikupljanje i daljnju obradu ovih podataka s ciljem bolje komunikacije s Uredom HKP-a.

Ponedjeljak, 17 Prosinac 2012